I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:20-9:05
39:10-9:55
410:05-10:50
511:00-11:45
611:50-12:35
712:50-13:35
813:40-14:25
914:35-15:20
1015:25-16:10
1116:15-17:00
1217:05-17:50
Programy i projekty

Historia i Tradycja

1945

W styczniu Antoni Bieda i Stanisław Ceglarz tworzą na bazie tajnego nauczania prywatne Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, w skład którego wchodziło czteroklasowe gimnazjum i dwuletnie liceum o profilu matematyczno-fizycznym i humanistycznym.
21 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w składzie: A. Bieda, J. Bednarz, Ł. Borysiuk, D. Borysiukowa, J. Chrobaczek, H. Czarnyński, Sz. Gajewski, W. Hłyń, J. Kalisz, W. Kapturkiewicz, P. Podgórny, M. Pośkówna, Ks. S. Pycior, A. Sidorowiczowa, W. Sułkowski, P. Wróbel, W. Wietrzny, J. Żuławska.
26 lutego rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1. Utworzono siedem oddziałów klas pierwszych, dwa oddziały klas drugich, jedną klasa trzecią, jedną klasę czwartą - gimnazjum oraz pierwszą licealną i drugą licealną o profilu matematyczno- fizycznym i humanistycznym.

29 kwietnia założono Związek Harcerstwa. Drużynę żeńską prowadziła E. Naturska, a drużynę męską Sz. Gajewski.

W czerwcu szkołę przeniesiono do budynku w Sowlinach, który wydzierżawiono od Zjednoczenia Przedsiębiorst Naftowych CPN. Remont trwał od 15 maja do 13 czerwca i kosztował około 120 tys. zł.

9 lipca rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Rada Pedagogiczna dopuściła do matury z drugiej klasy licealnej dwudziestu jeden uczniów (dziewięciu z postępami bardzo dobrymi, jedenastu z dobrymi, jednego z dostatecznymi).

31 lipca zakończenio pierwszy rok nauki.

We wrześniu na prośbę Dyrektora, Wydział Powiatowy w Limanowej przejął finansowanie kosztów rzeczowych zakładu. Szkoła przyjmuje nazwę Powiatowe (Koedukacyjne) Liceum i Gimnazjum w Limanowej.


1946

28 marca decyzją Wydziału Powiatowego zatwierdzony został Statut szkoły, w którym czytamy m.in. "...właścicielem szkoły jest Powiatowy Związek Samorządowy w Limanowej".

6 maja Związek Samorządowy otrzymał z KOSK zezwolenie na otwarcie i prowadzenie Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, a 18 czerwca Ministerstwo Oświaty nadało zakładowi uprawnienia szkoły państwowej na rok szkolny 1945/46 i 1946/47. Uprawnienia szkoły państwowej do odwołania zakład otrzymał dopiero 6 marca 1948 roku.


1947

Realizując instrukcję Ministerstwa Oświaty z dnia 21 maja w sprawie organizacji roku szkolnego 1947/48 połączono Gimnazjum i Liceum w czteroletnie liceum.


1948

W następstwie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja z nowym rokiem szkolnym Liceum weszło w skład jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej, jako klasy VIII-XI.


1949

Po kilkuletnich staraniach Dyrekcji, Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie z dnia 18 marca w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Limanowej z mocą obowiązującą od 1 kwietnia.
Po upaństwowieniu szkoły obowiązki dyrektora przejął mgr Szczepan Gajewski. Mgr Antoni Bieda został powołany na dyrektora utworzonego w 1945 r. Liceum Pedagogicznego.


1953

Pierwszym sekretarzem i księgowym szkoły była Pani Maria Geilhofer (04.1945- 08.1953).
1 września stanowisko to objęła Pani Irena Kunicka- Augustyńska.


1954

Z polecenia Wydziału Oświaty z dniem 15 listopada obowiązki dyrektora przejął mgr Wilhelm Tabor.


1956

Decyzją Rady Pedagogicznejz dnia 12 września utworzono filię nowosądeckiego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Działało o 1976 r.


1960

Z inicjatywy dyr W. Tabora i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęto budowę obecnego liceum.


1963

1 lipca oddano do użytku nowy budynek liceum. Z dniem 1 września z-cą dyrektora został mgr Józef Zboś. Funkcję tę pełnił do 31 lipca 1979r. Od 1 stycznia do 29 marca 1982 był dyrektorem (choroba mgr A.Biedronia).


1964

Rok szkolny rozpoczęło 714 uczniów w 18 oddziałach, co zmusiło dyrekcję do wprowadzenia nauki na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym liczba uczniów wzrosła do 796 (21 oddziałów).


1967

Na posiedzeniu Rady pedagogicznej w dniu 12 marca ustalono, na wniosek dyr W.Tabora i prof. Marii Czerw, iż szkoła będzie nazwana imieniem Władysława Orkana piewcy Podhala i Ziemi Limanowskiej.


1968

11 listopada w piędziesiątą Rocznicę Odzyskania Niepodległości nadano szkole imię Władysława Orkana, a komitet rodzicielski przekazał ufundowany sztandar. Władysław Jania, adiunkt ASP w Warszawie, wykonał płaskorzeźbę Orkana na frontonie budynku oraz rzeźbę w drewnie.


1970

Od wrześna wprowadzono w klasach trzecich i czwartych zajęcia fakultatywne w grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno- fizycznej, biologiczno- chemicznej, geograficzno- ekonomicznej i językowej. Dalszym wyrazem zmian było wprowadzenie profili nauczania: matematyczno- fizycznego (1970), humanistycznego (1971), biologiczno- chemicznego (1973)


1972

Z dniem 1 września kierowanie szkołą przejął mgr Stanisław Zaczyński.


1974

Jesienią w Liceum rozpoczęło działalność Zaoczne Średnie Studium Zawodowe- kierunek Społeczno-Prawny.


1975

W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, obsługę finansową Liceum przejął z dniem 1 stycznia Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, a nadzór i finansowanie od 1 lipca Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.


1976

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora objął mgr Adam Biedroń.


1977-1978

W tych latach dokonano gruntownej modernizacji szkoły.


1983

Ponowny wzrost liczby oddziałów Liceum umożliwił powołanie od 1 września zastęcy dyrektora, którym został mgr Henryk Jurowicz. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1985 r.


1985

Od 1 września nastąpiła kolejna zmiana w kierownictwie szkoły. Dyrektorem Liceum została mianowana mgr Anna Jasica, zastępcą dyrektora - mgr Janina Szewczyk. 21 września zorganizowano obchody czterdzistolecia Liceum, w którym wzięło udział 250 absolwentów.


1986

W następstwie kolejnych zmian programowych zaczęto wprowadzać uzupełniające przedmioty nauczania takie jak: wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii, ochrona i kształtowanie środowiska, religioznawstwo (klasy czwarte). W roku tym, uchwałą Rady Pedagogicznej, zaczął obowiązywać pięciodniowy tydzień pracy (wolne soboty).


1987

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana zostało ponownie samodzielną jednostką budżetową. Stanowisko księgowej objęła Pani Anna Gawlik.
W maju, w ramach eksperymentu, trzynastu abiturientów zdawało maturę łącznie z egzaminem wstępnym na WSP w Krakowie. Dziesięć osób zdało i zostało przyjętych na studia. Eksperyment powtórzono w roku następnym (czternastu zdawało, jedenastu - zdało).


1989

W lipcu grupa młodzieży wraz z opiekunem wzięła udział w IX Spotkaniach Ginsburskich w Siegen na terenie RFN. Przygotowano program muzyczno-taneczny popularyzujący folklor Ziemi Limanowskiej.


1991

Od 1 września funkcję dyrektora pełni mgr Stanisław Szewczyk, zastępcą został mgr Franciszek Bieda. W późniejszych latach funkcję wicedyrektora pełnili Ryszard Abram oraz Elżbieta Zimirska.


1992

W dniach od 26 kwietnia do 9 maja przebywała młodzież w Instytucie Court Etienne w Belgii, na europejskim spotkaniu nad rzeką Dyle (Euro-Dyle), rozpoczynając współpracę i wymianę między szkołami. Kontynując współpracę polsko-niemiecką, w lipcu wyjechała młodzież na 11 spotkanie Ginsburskie zorganizowane k/Leeds w Anglii. W drodze powrotnej zwiedzano Londyn.
Decyzją Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, z dnia 3 sierpnia ustalono dla Liceum (na wniosek Dyrektora) numer porządkowy I, wyrażony cyfrą rzymską (I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej).
1 września uruchomiono pracownię komputerową.
8 września rozpoczął pracę w Liceum Pan Hugh Nicholas, pierwszy emisariusz z organizacji Teachers For Poland z Hereford w Walii.


1993

Od 5 do 13 maja przystąpiono do strajku nauczycieli, w następstwie sporu zbiorowego NSZZ "Solidarność" z Rządem RP. Od września podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działa szkoła, jest Statut I Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez szkolną komisję, a zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
W październiku reaktywowano społeczne przedstawicielstwo rodziców pod nazwą "Komitet Pomocy Szkole" wspierające finansowo modernizację i rozbudowę Liceum.


1994

Na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego Liceum przejęło w zarząd stadion sportowy.


1995

Uroczyste obchody piećdziesięciolecia Liceum.


1996

Podpisanie umowy o Partnerstwie Szkół z Gimnazjium Fritza-Reutera w Kuhlungsborn (Niemcy).


1998

Zawarcie umowy o Wymianie Młodzieży z Instytutem Joanny d'Arc w Gex (Francja).


2000

Otwarcie i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły. W szkole wymieniono starą kotłownię na ekologiczną kotłownię gazową.


2001

Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej i multimedialnego centrum informacji, które szkoła otrzymała w ramach ministerialnego programu komputeryzacji szkół.


2005

Szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i multimedialnego centrum infrmacji zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


2010

13 stycznia uroczyście otwarto i oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i widownią na 100 osób, sfinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego w Limanowej.

2011

Realizacja projektu „Przedsiębiorcze Szkoły”.

2012

Oddano do użytku kolejną pracownię komputerową

Zarząd Powiatu Limanowskiego powołał na stanowisko dyrektora I LO na okres od 2012 do 2017 roku panią mgr Annę Mruk. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Sylwii Stelmach.

2013

12 czerwca podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie została wręczona szkole  nagroda jakości nauczania Sapere Auso w ramach małopolskiego programu stypendialnego za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Marcin Wrona, uczeń klasy 3A2, zdobył złoty medal na VII Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, rozgrywanej na przełomie lipca i sierpnia w greckim Volos. Okazał się jednym z najlepszych spośród 185 uczestników z 38 krajów.

2014

Początek realizacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”

1 października zorganizowano XX Jubileuszowy Rajd Górski im. Prof. Józefa Staniszewskiego

10 grudnia z inicjatywy dyrektor mgr Anny Mruk zorganizowano polsko – węgierską konferencję historyczną w języku angielskim „Bitwa limanowska 1914 r. W świadomości współczesnych Węgrów i Polaków” w 100. Rocznicę Bitwy Limanowskiej

2015

26 stycznia w szkole uruchomiono stację meteorologiczną

21 kwietnia uchwałą Rady Pedagogicznej do ceremoniału szkoły wprowadzono hymn szkoły. Słowa do hymnu zaczerpnięto ze „Wskazań dla synów Podhala” Władysława Orkana. Muzykę skomponował uczeń Kamil Opioła

2016

15 listopada szkolna gazetka „C.D.N.”obchodziła jubileusz XX lecia działalności

Zarząd Powiatu Limanowskiego powołał na stanowisko dyrektora I LO na okres od 2017 do 2023 roku panią mgr Annę Mruk. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Sylwii Stelmach.

2017

Przeprowadzono kompleksowy remont korytarzy.

4 września na mocy nowej ustawy „Prawo Oświatowe” oficjalnie do struktur szkolnych zostaje powołany Wolontariat szkolny.

19 października podczas uroczystej gali w Krakowie, już po raz drugi, została wręczona szkole nagroda jakości nauczania Sapere Auso ustanowiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą

 

 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2019 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl