I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:20-9:05
39:10-9:55
410:05-10:50
511:00-11:45
611:50-12:35
712:50-13:35
813:40-14:25
914:35-15:20
1015:25-16:10
1116:15-17:00
1217:05-17:50
Programy i projekty

Ubezpieczenie

NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ
na rok szkolny 2018/2019
w firmie ubezpieczeniowej COLONNADE:

4021250020

 

Informacje ogólne dotyczące ubezpieczenia.

W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  2. małżonka,
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.w przypadku pracownika - poprzez pracodawcęw przypadku zleceniobiorcy - poprzez zleceniodawcęw przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - sama zgłasza, w ZUSw przypadku osoby pobierającej zasiłek stały - poprzez MOPRw przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - poprzez ZUSw przypadku emeryta lub rencisty - poprzez ZUS lub KRUS w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - poprzez urząd pracyw przypadku ubezpieczających się dobrowolnie - sami zgłaszają, w ZUSw przypadku rolnika - sam zgłasza w KRUS

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.  

Informacje o ubezpieczeniach dzieci i młodzieży.

Rodzic podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko. Zgłoszenia dokonuje u płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS).

W przypadku zmiany pracodawcy, członek rodziny zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim miejscu pracy rodzica, dlatego u nowego pracodawcy rodzic ma obowiązek ponowić zgłoszenie.

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń tak, jak osoba ubezpieczona.  

Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub ubezpieczenia dobrowolnego.

II rodzaj ubezpieczenia  dodatkowe/ dobrowolne (np. szkolne).

Można je wykupić ale nie ma takiego obowiązku.

Pliki do pobrania:

OWU_NNW_School_Protect_Colonnade_2018_r.pdf
Karta informacyjna 2018.pdf
LISTA OSOB COLONNADE.pdf
LISTA OSOB COLONNADE.xlsx
Zgłoszenie roszczenia 2018.pdf
Oświadczenie RODO.pdf
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2019 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl