I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:20-9:05
39:10-9:55
410:05-10:50
511:00-11:45
611:55-12:40
712:55-13:40
813:45-14:30
914:40-15:25
1015:30-16:15
1116:20-17:05
1217:10-17:55
Programy i projekty

Stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty

Powiększ
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej, w związku z doniesieniami w przestrzeni medialnej, dotyczącymi przesłanej przez katechetę prezentacji, przedstawia oficjalne stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty p. Barbary Nowak oraz ocenę merytoryczną tej prezentacji, wydaną przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, jak następuje:
 
 
W związku z medialnymi doniesieniami w sprawie prezentacji przekazanej przez księdza katechetę pt. „Czystość...Czy to w ogóle jest możliwe?" na lekcji religii w Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej dla uczniów klas maturalnych, Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, co następuje.

Do Kuratorium Oświaty nie wpłynęła żadna skarga na zaprezentowane treści prezentacji. Mając jednak na względzie informacje pojawiające się w mediach, Małopolski Kurator Oświaty podjęła decyzję o zbadaniu sprawy. Ustalono, że osoba bądź osoby, które nie zgadzały się z treścią jednego czy dwóch slajdów z obszernej prezentacji nie zgłosiły tego faktu katechecie ani dyr. Liceum, tym samym nie pozwoliły na stosowne wyjaśnienia. Małopolski Kurator Oświaty zapoznała się z obszerną prezentacją wysłaną uczniom klas maturalnych, a także z wiadomością skierowaną do uczniów od księdza katechety w reakcji na informacje medialne. Wyjaśnił w niej, że nie było jego zamiarem urażenie uczuć kogokolwiek, a jedynie zaprezentowanie stanowiska Kościoła katolickiego co do przestrzegania VI i IX przykazania Dekalogu. Równocześnie przyznał, że błędem było pozostawienie bez komentarza treści traktujących o homoseksualizmie, przede wszystkim takich, że podane metody leczenia homoseksualizmu były ukazane w ujęciu historycznym, a nie dotyczyły czasów współczesnych.

W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty niewłaściwym i przykrym jest, że nie doszło do dyskusji księdza z uczniami i że to, co można było wyjaśnić w rozmowie, przeniosło się na medialną arenę.

W wiadomości do uczniów, oprócz wyjaśnień ks. Katecheta zawarł także przeprosiny dla osób, które „mogły się poczuć dotknięte treściami zawartymi w prezentacji" oraz deklarację - „Jako człowiek wierzący i ksiądz katolicki szanuję każdego człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej."

Małopolski Kurator Oświaty przypomina, że treści prezentowane na lekcjach religii nie są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Nauczanie religii jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983). Zgodnie z § 4 i § 11 ust. 1 tego rozporządzenia, nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wyjaśnienia, a także przeprosiny i deklaracje księdza katechety oraz przeprowadzone rozmowy księdza ze zwierzchnikami kościelnymi i świeckimi, sprawę zamykają.

Małopolski Kurator Oświaty apeluje o uspokojenie nastrojów wokół Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.

Z szacunkiem
 
Barbara Nowak                                                                                                                                                              Małopolski Kurator Oświaty
 
 
 
5 maja 2021
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2021 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl