I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:25-9:10
39:20-10:05
410:15-11:00
511:10-11:55
612:05-12:50
713:05-13:50
814:00-14:45
914:50-15:35
1015:40-16:25
Programy i projekty

Historia i Tradycja

1945

W styczniu Antoni Bieda i Stanisław Ceglarz tworzą na bazie tajnego nauczania prywatne Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, w skład którego wchodziło czteroklasowe gimnazjum i dwuletnie liceum o profilu matematyczno-fizycznym i humanistycznym.
21 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w składzie: A. Bieda, J. Bednarz, Ł. Borysiuk, D. Borysiukowa, J. Chrobaczek, H. Czarnyński, Sz. Gajewski, W. Hłyń, J. Kalisz, W. Kapturkiewicz, P. Podgórny, M. Pośkówna, Ks. S. Pycior, A. Sidorowiczowa, W. Sułkowski, P. Wróbel, W. Wietrzny, J. Żuławska.
26 lutego rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1. Utworzono siedem oddziałów klas pierwszych, dwa oddziały klas drugich, jedną klasa trzecią, jedną klasę czwartą - gimnazjum oraz pierwszą licealną i drugą licealną o profilu matematyczno- fizycznym i humanistycznym.

29 kwietnia założono Związek Harcerstwa. Drużynę żeńską prowadziła E. Naturska, a drużynę męską Sz. Gajewski.

W czerwcu szkołę przeniesiono do budynku w Sowlinach, który wydzierżawiono od Zjednoczenia Przedsiębiorst Naftowych CPN. Remont trwał od 15 maja do 13 czerwca i kosztował około 120 tys. zł.

9 lipca rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Rada Pedagogiczna dopuściła do matury z drugiej klasy licealnej dwudziestu jeden uczniów (dziewięciu z postępami bardzo dobrymi, jedenastu z dobrymi, jednego z dostatecznymi).

31 lipca zakończenio pierwszy rok nauki.

We wrześniu na prośbę Dyrektora, Wydział Powiatowy w Limanowej przejął finansowanie kosztów rzeczowych zakładu. Szkoła przyjmuje nazwę Powiatowe (Koedukacyjne) Liceum i Gimnazjum w Limanowej.


1946

28 marca decyzją Wydziału Powiatowego zatwierdzony został Statut szkoły, w którym czytamy m.in. "...właścicielem szkoły jest Powiatowy Związek Samorządowy w Limanowej".

6 maja Związek Samorządowy otrzymał z KOSK zezwolenie na otwarcie i prowadzenie Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, a 18 czerwca Ministerstwo Oświaty nadało zakładowi uprawnienia szkoły państwowej na rok szkolny 1945/46 i 1946/47. Uprawnienia szkoły państwowej do odwołania zakład otrzymał dopiero 6 marca 1948 roku.


1947

Realizując instrukcję Ministerstwa Oświaty z dnia 21 maja w sprawie organizacji roku szkolnego 1947/48 połączono Gimnazjum i Liceum w czteroletnie liceum.


1948

W następstwie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja z nowym rokiem szkolnym Liceum weszło w skład jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej, jako klasy VIII-XI.


1949

Po kilkuletnich staraniach Dyrekcji, Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie z dnia 18 marca w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Limanowej z mocą obowiązującą od 1 kwietnia.
Po upaństwowieniu szkoły obowiązki dyrektora przejął mgr Szczepan Gajewski. Mgr Antoni Bieda został powołany na dyrektora utworzonego w 1945 r. Liceum Pedagogicznego.


1953

Pierwszym sekretarzem i księgowym szkoły była Pani Maria Geilhofer (04.1945- 08.1953).
1 września stanowisko to objęła Pani Irena Kunicka- Augustyńska.


1954

Z polecenia Wydziału Oświaty z dniem 15 listopada obowiązki dyrektora przejął mgr Wilhelm Tabor.


1956

Decyzją Rady Pedagogicznejz dnia 12 września utworzono filię nowosądeckiego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Działało o 1976 r.


1960

Z inicjatywy dyr W. Tabora i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęto budowę obecnego liceum.


1963

1 lipca oddano do użytku nowy budynek liceum. Z dniem 1 września z-cą dyrektora został mgr Józef Zboś. Funkcję tę pełnił do 31 lipca 1979r. Od 1 stycznia do 29 marca 1982 był dyrektorem (choroba mgr A.Biedronia).


1964

Rok szkolny rozpoczęło 714 uczniów w 18 oddziałach, co zmusiło dyrekcję do wprowadzenia nauki na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym liczba uczniów wzrosła do 796 (21 oddziałów).


1967

Na posiedzeniu Rady pedagogicznej w dniu 12 marca ustalono, na wniosek dyr W.Tabora i prof. Marii Czerw, iż szkoła będzie nazwana imieniem Władysława Orkana piewcy Podhala i Ziemi Limanowskiej.


1968

11 listopada w piędziesiątą Rocznicę Odzyskania Niepodległości nadano szkole imię Władysława Orkana, a komitet rodzicielski przekazał ufundowany sztandar. Władysław Jania, adiunkt ASP w Warszawie, wykonał płaskorzeźbę Orkana na frontonie budynku oraz rzeźbę w drewnie.


1970

Od wrześna wprowadzono w klasach trzecich i czwartych zajęcia fakultatywne w grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno- fizycznej, biologiczno- chemicznej, geograficzno- ekonomicznej i językowej. Dalszym wyrazem zmian było wprowadzenie profili nauczania: matematyczno- fizycznego (1970), humanistycznego (1971), biologiczno- chemicznego (1973)


1972

Z dniem 1 września kierowanie szkołą przejął mgr Stanisław Zaczyński.


1974

Jesienią w Liceum rozpoczęło działalność Zaoczne Średnie Studium Zawodowe- kierunek Społeczno-Prawny.


1975

W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, obsługę finansową Liceum przejął z dniem 1 stycznia Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, a nadzór i finansowanie od 1 lipca Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.


1976

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora objął mgr Adam Biedroń.


1977-1978

W tych latach dokonano gruntownej modernizacji szkoły.


1983

Ponowny wzrost liczby oddziałów Liceum umożliwił powołanie od 1 września zastęcy dyrektora, którym został mgr Henryk Jurowicz. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1985 r.


1985

Od 1 września nastąpiła kolejna zmiana w kierownictwie szkoły. Dyrektorem Liceum została mianowana mgr Anna Jasica, zastępcą dyrektora - mgr Janina Szewczyk. 21 września zorganizowano obchody czterdzistolecia Liceum, w którym wzięło udział 250 absolwentów.


1986

W następstwie kolejnych zmian programowych zaczęto wprowadzać uzupełniające przedmioty nauczania takie jak: wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii, ochrona i kształtowanie środowiska, religioznawstwo (klasy czwarte). W roku tym, uchwałą Rady Pedagogicznej, zaczął obowiązywać pięciodniowy tydzień pracy (wolne soboty).


1987

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana zostało ponownie samodzielną jednostką budżetową. Stanowisko księgowej objęła Pani Anna Gawlik.
W maju, w ramach eksperymentu, trzynastu abiturientów zdawało maturę łącznie z egzaminem wstępnym na WSP w Krakowie. Dziesięć osób zdało i zostało przyjętych na studia. Eksperyment powtórzono w roku następnym (czternastu zdawało, jedenastu - zdało).


1989

W lipcu grupa młodzieży wraz z opiekunem wzięła udział w IX Spotkaniach Ginsburskich w Siegen na terenie RFN. Przygotowano program muzyczno-taneczny popularyzujący folklor Ziemi Limanowskiej.


1991

Od 1 września funkcję dyrektora pełni mgr Stanisław Szewczyk, zastępcą został mgr Franciszek Bieda.


1992

W dniach od 26 kwietnia do 9 maja przebywała młodzież w Instytucie Court Etienne w Belgii, na europejskim spotkaniu nad rzeką Dyle (Euro-Dyle), rozpoczynając współpracę i wymianę między szkołami. Kontynując współpracę polsko-niemiecką, w lipcu wyjechała młodzież na 11 spotkanie Ginsburskie zorganizowane k/Leeds w Anglii. W drodze powrotnej zwiedzano Londyn.
Decyzją Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, z dnia 3 sierpnia ustalono dla Liceum (na wniosek Dyrektora) numer porządkowy I, wyrażony cyfrą rzymską (I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej).
1 września uruchomiono pracownię komputerową.
8 września rozpoczął pracę w Liceum Pan Hugh Nicholas, pierwszy emisariusz z organizacji Teachers For Poland z Hereford w Walii.


1993

Od 5 do 13 maja przystąpiono do strajku nauczycieli, w następstwie sporu zbiorowego NSZZ "Solidarność" z Rządem RP. Od września podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działa szkoła, jest Statut I Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez szkolną komisję, a zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
W październiku reaktywowano społeczne przedstawicielstwo rodziców pod nazwą "Komitet Pomocy Szkole" wspierające finansowo modernizację i rozbudowę Liceum.


1994

Na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego Liceum przejęło w zarząd stadion sportowy.


1995

Uroczyste obchody piećdziesięciolecia Liceum.


1996

Podpisanie umowy o Partnerstwie Szkół z Gimnazjium Fritza-Reutera w Kuhlungsborn (Niemcy).


1998

Zawarcie umowy o Wymianie Młodzieży z Instytutem Joanny d'Arc w Gex (Francja).


2000

Otwarcie i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły. W szkole wymieniono starą kotłownię na ekologiczną kotłownię gazową.


2001

Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej i multimedialnego centrum informacji, które szkoła otrzymała w ramach ministerialnego programu komputeryzacji szkół.


2005

Szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i multimedialnego centrum infrmacji zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


2010

13 stycznia uroczyście otwarto i oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i widownią na 100 osób, sfinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego w Limanowej.

2012

Zarząd Powiatu Limanowskiego powołał na stanowisko dyrektora
I LO na okres od 2012 do 2017 roku panią mgr Annę Mruk. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Sylwii Stelmach.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2018 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl