I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:25-9:10
39:20-10:05
410:15-11:00
511:10-11:55
612:05-12:50
713:05-13:50
814:00-14:45
914:50-15:35
1015:40-16:25
Programy i projekty

Regulamin Rekrutacji

ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ
NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Na podstawie:

  Zarządzenia Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

Na podstawie art. 149 ust 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), oraz rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, oraz rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. poz.586),

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej ustala zasady rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej na rok szkolny 2017/2018:

 

§ 1.    Nabór do Liceum prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły nr 19/2016/2017z dnia 3 kwietnia 2017r. Rekrutacja prowadzona jest systemem elektronicznym. Dane kandydata wprowadza do Centralnej Bazy Danych jego macierzyste gimnazjum w terminie od 24 kwietnia 2017 r. od godz. 9.00 do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek).
A od 23 czerwca 2017 r. od godz. 9.00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkół o:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dostarczenie do wybranych szkół oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. (dotyczy również kandydatów nie będących w systemie rekrutacji elektronicznej)

§ 2.    W dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§ 3.    Rodzice kandydata umieszczonego na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, najpóźniej do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole składając następujące dokumenty:

1)    załącznik do wniosku, o którym mowa w §1 według ujednoliconego formularza dostępnego w Liceum,
2)    dwie fotografie,
3)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
4)    oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
5)    w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej,
6)    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
7)    kartę informacyjną,
8)    dokumentację medyczną

§ 4.    W razie braku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez ucznia znajdującego się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3, zostaje on wyłączony z dalszego postępowania rekrutacyjnego do I LO w Limanowej.

§ 5.    Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna wywiesza na tablicy ogłoszeń 7 lipca 2017 r. godz. 12.00.

§ 6.    Do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00–postępowanie uzupełniające zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 23 marca 2017 r.

§ 7.    Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu kandydata do Liceum tylko w przypadku, gdy:

1) uczeń powraca z zagranicy; na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,

2) uczeń odwołał się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej w sposób uzasadniony prawnie.

§ 8.    O przyjęciu absolwenta gimnazjum decyduje suma punktów za:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum, które brane
są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły[§ 10]

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

§ 9.    Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do Liceum:

1) za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2

2) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, o których mowa w § 10 można uzyskać maksymalnie 72 punkty obliczane w następujący sposób:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

3) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

4) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 18 punktów, obliczanych w następujący sposób:

a)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub innych kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub innych kuratorów oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

c)     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty;
 • krajowym – 3 punkty;
 • wojewódzkim – 2 punkty;
 • powiatowym – 1 punkt.

d)    W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym przyznaje się punkty z poszczególnych przedmiotów i za poszczególne oceny według następujących zasad:

a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów,
 • bardzo dobrym –18 punktów,
 • dobrym – 13 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów,
 • bardzo dobrym – 18 punktów,
 • dobrym – 13 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów,
 • bardzo dobrym – 18 punktów,
 • dobrym – 13 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym –  20 punktów,
 • bardzo dobrym – 18 punktów,
 • dobrym – 13 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty.

7)    W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8)    W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

9)    Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

10) Ustala się następujące przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty: niezależnie od profilu oddziału - język polski oraz trzy przedmioty, w zależności od profilu oddziału,

1) oddział A  -           matematyka, fizyka, informatyka

2) oddział B  -           matematyka,  fizyka, j. angielski

3) oddział C  -           matematyka, geografia, j. angielski

4) oddział D  -           matematyka, biologia, chemia,

5) oddział E  -           matematyka, biologia, chemia,

6) oddział F  -           matematyka, biologia, j. angielski,

7) oddział -           matematyka, historia, wos, 

§10.   O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

§11.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Sylwia Stelmach

Limanowa, dnia 12.04.2017 r. 

Pliki do pobrania:

ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2018 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl